Gebruiksvoorwaarden

De following De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website guru99.com en al zijn subsites en microsites.

De domeinnaam www.guru99.com (hierna “Website” genoemd) en zijn Mobiele Apps zijn eigendom van Guru99 Tech Pvt Ltd met CIN-nummer (U72900GJ2013PTC074450), een bedrijf opgericht onder de Companies Act, 2013, met statutaire zetel in Ahmedabad City – 3800015, Gujarat, India. (hierna te noemen "Guru99” of Bedrijf). Guru99 is een toonaangevend Edu-tech-bedrijf dat online cursussen aanbiedt in de vorm van tekst en video's via onze website en mobiele applicatie.

Omvang van de gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn vastgelegd tussen Guru99 Tech Pvt Ltd (“Bedrijf/Wij/Ons/Onze”) en zijn gebruikers (“Gebruiker/U/Uw/Studenten/Instructeurs/Uitgevers”) en is van toepassing op het gebruik van de Website, onze Mobiele Apps (“App/Mobiele app/Applicatie” ), of producten of diensten, waaronder audio, video, eBooks, afbeeldingen en tekstuele inhoud via een computer, mobiele app, online streaming, SD-kaarten, tablets of andere opslag-/verzendapparaten (“Product(en)/Dienst(en)/ Producten en diensten").

Deze Voorwaarden vormen een elektronisch document in overeenstemming met de bepalingen van de Information Technology Act, 2000 en de Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules, 2011 daaronder en verdere regels daaronder voor zover van toepassing en gewijzigde bepalingen met betrekking tot elektronische documenten in verschillende statuten, zoals gewijzigd. timen.

Als gebruiker van onze Producten & Diensten moet u akkoord gaan met het lezen van de hierna genoemde voorwaarden.

Privacybeleid

Alle persoonlijke informatie die wordt ingediend in verband met uw gebruik van de producten of de site is onderworpen aan ons privacybeleid, te vinden op Privacy Beleid.

Algemeen

Onze producten stellen de gebruikers in staat opgenomen instructies, bijles en leerdiensten te leren via onze eigen software, mobiele applicaties en website. De diensten omvatten, zonder beperking, het faciliteren en hosten en verkopen van cursussen in video- en tekstformaten, het hosten en verkopen van eBooks en het ontvangen van feedback van gebruikers.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn producten op elk moment te wijzigen of te upgraden. Als u op enig moment ontevreden bent over onze producten, dan is uw enige oplossing het staken van het gebruik van de producten.

Als geregistreerde gebruiker van de website gaat u ermee akkoord dat wij u hiervan op de hoogte kunnen stellen via email met betrekking tot beveiliging, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van onze producten.

Als u een cursus op ons platform publiceert, moet u akkoord gaan met de voorwaarden vermeld onder Verplichtingen voor instructeurs.

Het bedrijf behoudt zich het absolute recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te herzien, anders dan door de herziene voorwaarden op de site te plaatsen. Eventuele herzieningen van de voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden geplaatst. De termen worden geïdentificeerd vanaf de meest recente herzieningsdatum. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om er zeker van te zijn dat u deze voorwaarden blijft accepteren. Als u de producten van het bedrijf blijft gebruiken na een herziening van deze voorwaarden, betekent dit dat u de herziene voorwaarden bindend aanvaardt. Niettegenstaande de voorgaande zinnen van dit artikel zijn geen herzieningen van deze voorwaarden van toepassing op eventuele geschillen tussen u en het bedrijf die vóór de datum van een dergelijke herziening zijn ontstaan.

Registratie

Er is een verplichting om u op ons platform te registreren en u leert/koopt cursussen/eBooks zonder registratie

Gedrag

U gaat ermee akkoord onze producten en diensten uitsluitend voor wettige doeleinden te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de kennis en naleving van alle wetten, regels en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de producten. U stemt ermee in onze inhoud of producten niet te gebruiken voor het werven, werven of contacteren in welke vorm dan ook van instructeurs of potentiële gebruikers voor een baan of contract voor een bedrijf dat niet bij ons is aangesloten, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die naar eigen goeddunken kan worden onthouden. U aanvaardt alle risico's van vergaderingen of contact tussen u en eventuele instructeurs of andere gebruikers van de producten.

Verplichtingen van de gebruiker

 • U heeft de prijsinformatie gelezen en begrepen en gaat ermee akkoord dat u hieraan gebonden bent voordat u de site gebruikt of u inschrijft voor een cursus.
 • Het is u niet toegestaan ​​de inhoud van deze website te vertalen, opnieuw te publiceren of af te drukken zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf.
 • U mag deze website niet gebruiken om video's met tekstcursussen, tutorials, diagrammen, afbeeldingen, logo's, handelsmerken of andere auteursrechtelijk beschermde inhoud van derden te uploaden.
 • U mag de inhoud of een deel van de inhoud van deze website niet gebruiken voor onethische, onwettige doeleinden, om segregatie te bevorderen op basis van geslacht, leeftijd, ras, religie, nationaliteit of handicap van een persoon, om een ​​persoon in diskrediet te brengen of om iemands rechten te schenden. naar privacy.
 • U zult geen ongevraagde advertenties, promotiemateriaal of junkmail uploaden, plaatsen of anderszins verzenden mail, spam of enige andere vorm van uitnodiging via de site.
 • U zult geen ongepaste, aanstootgevende, racistische, haatzaaiende, seksistische, pornografische, valse, misleidende, inbreukmakende, lasterlijke of lasterlijke inhoud plaatsen.
 • U zult geen persoonlijke informatie vrijgeven aan een instructeur, en u zult geen persoonlijke informatie van een instructeur vragen.
 • U stemt ermee in de kosten te betalen voor de cursussen die u aanschaft, en u machtigt ons om deze kosten af ​​te schrijven van uw bankpas of creditcard of andere betaalmiddelen (zoals Boleto, SEPA, automatische incasso, Paypal, CCAvenue of mobiele portemonnee) te verwerken.
 • Wanneer u een aankoop doet, gaat u ermee akkoord geen ongeldige of ongeautoriseerde betaalmethode te gebruiken. Als uw betaalmethode mislukt en u toch toegang krijgt tot de cursus waarvoor u zich inschrijft, gaat u ermee akkoord om ons de overeenkomstige kosten binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van ons te betalen. We behouden ons het recht voor om de toegang tot cursussen waarvoor we geen adequate betaling hebben ontvangen, uit te schakelen.
 • Als u jonger dan 18 jaar bent, heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd verkregen voordat u de site gebruikt of u registreert voor een cursus.

Terugbetalingen en tegoeden

Guru99 kan de gedownloade eBooks niet terugbetalen/vervangen vanwege de elektronische aard van de inhoud, hoewel we hetzelfde eBook opnieuw kunnen uitgeven als u het in beschadigde staat ontvangt.

Levering en verzending

eBooks worden bij u afgeleverd via email.

Advertenties van derden

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen geaggregeerde informatie gebruiken (exclusief uw naam, adres, bijvmail adres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties weer te geven over goederen en diensten die voor u interessant zijn.

Wij garanderen niet de juistheid, haalbaarheid, geldigheid en beschikbaarheid van informatie die op onze website wordt weergegeven in de vorm van advertenties. Wij garanderen geen verkoopbaarheid of geschiktheid van de geadverteerde informatie voor een bepaald doel.

Wij verklaren dat de adverteerders en hun klanten of gelieerde partners noch onze agenten, noch partners zijn. Wij bieden geen garantie voor gepubliceerde informatie namens adverteerders en hun klanten of gelieerde partners.

Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten wat uw keuzes zijn om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, ga dan naar: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Passiva

Wij zijn jegens geen enkele gebruiker aansprakelijk voor:

 • Enig verlies of schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van onze producten en diensten of andere informatie die op de website wordt aangeboden.
 • Speciale, directe, incidentele, punitieve, voorbeeldige of gevolgschade van welke aard dan ook, op welke manier dan ook, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website of de inhoud ervan.
 • Websites van derden of de inhoud daarvan die direct of indirect toegankelijk is via links op de Site, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen.
 • De onbeschikbaarheid van onze website, voortdurend of gedurende een bepaalde periode.

schadeloosstelling

Als gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord om ons en onze medewerkers, namelijk dienstverleners en technologiepartners, te beschermen en volledig te compenseren voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, uitgaven en kosten van derden, inclusief maar niet beperkt tot: alle juridische kosten die voortvloeien uit uw misbruik van onze diensten.

Auteursrecht en handelsmerken

De webpagina’s, tutorials, codefragmenten, afbeeldingen, diagrammen, illustraties en studiemateriaal (hierna “inhoud” genoemd) zijn het auteursrechtelijk eigendom van Guru99 Tech Pvt Ltd tenzij je het zelf hebt geüpload/gehost. Het is ten strengste verboden om de inhoud of een deel van de inhoud in welk formaat dan ook te behouden, hergebruiken, reproduceren of publiceren, zonder onze schriftelijke toestemming.

We gebruiken verschillende logo's of handelsmerken van derden in onze producten, zoals Tutorials Library en Coding Ground en andere gehoste cursussen. Deze logo's en handelsmerken zijn afkomstig van verschillende technologie-uitvinders GNU, Oracle, Microsoft, SAP, IBM, Google enz. We stellen met nadruk dat dergelijke logo's en handelsmerken geen relatie hebben met Guru99 en dat ze eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren en dat zij houder zijn van hun auteursrechten.

Vorderingen wegens inbreuk

Als u merkt dat uw werk is gedupliceerd in een gehoste cursus, teksttutorials, gedeelde tutorials, wit papers of een ander deel van de website en u denkt dat dit een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden, breng ons dan hiervan op de hoogte en claim een ​​inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Vul dan a.u.b. een meldingsformulier in op Contact Formulier. U kunt de inbreuk claimen door geldige en correcte bewijzen van uw werk te overleggen.

Garantie Disclaimer

U begrijpt dat u, terwijl u de bronnen van deze website gebruikt of deelneemt aan een cursus, kunt worden blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, wettigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. .

We streven er voortdurend naar om de inhoud zo nauwkeurig en actueel mogelijk te bieden, maar we kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid, juistheid, tijdigheid, geldigheid, niet-veroudering, niet-inbreuk, niet-weglating, verkoopbaarheid of geschiktheid van de inhoud van deze website niet garanderen. voor een bepaald doel.

U erkent verder dat u tijdens het gebruik van onze diensten mogelijk wordt blootgesteld aan producten, inhoud of materialen die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn, en u gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u mogelijk heeft tegen het bedrijf. met betrekking daartoe.

Voor zover toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht, wijzen het bedrijf en zijn dochterondernemingen, partners, licentiegevers en leveranciers hierbij alle uitdrukkelijke, impliciete en wettelijke garanties van welke aard dan ook af, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en geen inbreuk. Geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van het bedrijf, een werknemer of vertegenwoordiger van het bedrijf of via de diensten, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Wij garanderen niet dat onze diensten of enig deel daarvan, inclusief de inhoud of producten die via onze diensten worden aangeboden, ononderbroken zullen zijn, of vrij zijn van fouten, virussen of andere schadelijke componenten, en garanderen niet dat het voorgaande zal worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u naar eigen goeddunken informatie, materialen of gegevens gebruikt, opent, downloadt of anderszins verkrijgt via de producten van het bedrijf, eventuele bijbehorende sites of applicaties en sites van derden en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem dat wordt gebruikt in verband met de bedrijfsproducten of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruiken van dergelijk materiaal of gegevens.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie in een materiaal wordt gewijzigd, verwijderd of verwijderd, nadat het geheel of gedeeltelijk door de gebruiker is gedownload. Al het materiaal dat wordt gedownload of waarnaar wordt verwezen, is voor risico van de gebruiker.

Wijziging van Diensten

We kunnen de kenmerken, prijzen en andere aspecten van onze producten en diensten naar eigen goeddunken wijzigen en deze voorwaarden blijven van toepassing op de gewijzigde producten en diensten. U begrijpt verder dat wij ons het recht voorbehouden om onze producten en diensten (of een deel daarvan) met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor dergelijke wijzigingen, inclusief opschorting of stopzetting van alle of een deel van onze producten of diensten.

Juridische bevoegdheid

De wetten van de Republiek India zijn van toepassing op elk geschil dat voortkomt uit het gebruik van deze website, zijn producten en diensten; en de rechtbanken in Ahmedabad, India, heeft als enige de exclusieve jurisdictie om dergelijke zaken te behandelen.

Deze voorwaarden bijwerken

Van tijd tot tijd kunnen we deze Voorwaarden bijwerken om onze praktijken te verduidelijken of om nieuwe of andere praktijken weer te geven (zoals wanneer we nieuwe functies toevoegen), en Guru99 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden aan te passen en/of aan te passen. te allen tijde.

Als u onze Services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Alle herziene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2021