Java String bevat() Methode: Controleer of String Substring bevat

Java String bevat() methode

Het Java-tekenreeks bevat() methode wordt gebruikt om te controleren of de specifieke set tekens deel uitmaakt van de gegeven string of niet. Het retourneert een Booleaanse waarde true als de opgegeven tekens een subtekenreeks zijn van een bepaalde tekenreeks en retourneert false otherwise. Het kan direct worden gebruikt in de if-instructie.

Syntaxis van de methode contain() in Java

public boolean String.contains(CharSequence s)

parameters

s − Dit is de reeks waarin moet worden gezocht in de Java-methode bevat().

Winstwaarde

De methode contain() in Java retourneert alleen true als dit het geval is snaar bevat “s” anders false.

uitzondering


NullPointerException − als de waarde van s nul is in de Java-methode bevat().

Java String bevat() Methodevoorbeeld 1:

public class Sample_String {
  public static void main(String[] args) {
    String str_Sample = "This is a String contains Example";
    //Check if String contains a sequence
    System.out.println("Contains sequence 'ing': " + str_Sample.contains("ing"));
    System.out.println("Contains sequence 'Example': " + str_Sample.contains("Example"));
    //String contains method is case sensitive 
    System.out.println("Contains sequence 'example': " + str_Sample.contains("example"));
    System.out.println("Contains sequence 'is String': " + str_Sample.contains("is String"));
  }
}

Verwachte resultaten:

Contains sequence 'ing': true
Contains sequence 'Example': true
Contains sequence 'example': false
Contains sequence 'is String': false

Wanneer moet u de methode Bevat() gebruiken?

bevat() in Java is een veelvoorkomend geval in Java-programmering wanneer u wilt controleren of een specifieke string een bepaalde substring bevat. Als u bijvoorbeeld wilt testen of de string 'The big red fox” bevat de subtekenreeks “rood.” De string contain() in de Java-methode is handig in een dergelijke situatie.

Java String bevat() Methodevoorbeeld 2:
Java String bevat() methode in de if else-structuur:

public class IfExample {
  public static void main(String args[]) {
    String str1 = "Java string contains If else Example";
    // In If-else statements you can use the contains() method

    if (str1.contains("example")) {
      System.out.println("The Keyword :example: is found in given string");
    } else {
      System.out.println("The Keyword :example: is not found in the string");
    }
  }
}

Verwachte resultaten:

The Keyword :example: is not found in the string class