Cheatsheet voor Linux-opdrachten


In dit spiekbriefje voor de Linux/Unix-opdrachtregel leer je:

Basis Linux-opdrachten

commando Omschrijving
ls Geeft een overzicht van alle bestanden en mappen in de huidige werkmap
ls -R Geeft ook bestanden in submappen weer
ls -a Geeft ook verborgen bestanden weer
ls -al Geeft bestanden en mappen weer met gedetailleerde informatie zoals machtigingen, grootte, eigenaar, enz.
cd or cd ~ Navigeer naar de HOME-map
cd .. Ga één niveau omhoog
cd Om naar een bepaalde map te gaan
cd / Ga naar de hoofdmap
cat > filename Maakt een nieuw bestand aan
cat filename Geeft de bestandsinhoud weer
cat file1 file2 > file3 Voegt twee bestanden (file1, file2) samen en slaat de uitvoer op in een nieuw bestand (file3)
mv file "new file path" Verplaatst de bestanden naar de nieuwe locatie
mv filename new_file_name Hernoemt het bestand naar een nieuwe bestandsnaam
sudo Hiermee kunnen gewone gebruikers programma's uitvoeren met de beveiligingsrechten van de superuser of root
rm filename Verwijdert een bestand
man Geeft helpinformatie over een opdracht
history Geeft een lijst met alle eerdere opdrachten die in de huidige terminalsessie zijn getypt
clear Wist de terminal
mkdir directoryname Creëert een nieuwe map in de huidige werkmap of een op het opgegeven pad
rmdir Verwijdert een map
mv Hernoemt een map
pr -x Verdeelt het bestand in x kolommen
pr -h Wijst een header toe aan het bestand
pr -n Geeft het bestand met regelnummers aan
lp -nc , lpr c Drukt “c”-kopieën van het bestand af
 lp-d lp-P
Specificeert de naam van de printer
apt-get
Commando dat wordt gebruikt om pakketten te installeren en bij te werken
mail -s 'subject'
-c 'cc-address'

-b 'bcc-address'
'to-address'
Commando om email
mail -s "Subject"
to-address < Filename
Commando om email met bijlage

Opdrachten voor bestandsrechten

commando Omschrijving
ls -l om het bestandstype en de toegangsrechten weer te geven
r toestemming lezen
w schrijf toestemming
x toestemming uitvoeren
-= geen toestemming
Chown user Voor het wijzigen van het eigendom van een bestand/map
Chown user:group filename verander zowel de gebruiker als de groep voor een bestand of map

Opdracht Omgevingsvariabelen

commando Omschrijving
echo $VARIABLE Om de waarde van een variabele weer te geven
env Geeft alle omgevingsvariabelen weer
VARIABLE_NAME= variable_value Een nieuwe variabele maken
Unset Een variabele verwijderen
export Variable=value Om de waarde van een omgevingsvariabele in te stellen

Gebruikersbeheeropdrachten van Linux

commando Omschrijving
sudo adduser username Een nieuwe gebruiker toevoegen
sudo passwd -l 'username' Om het wachtwoord van een gebruiker te wijzigen
sudo userdel -r 'username' Om een ​​nieuw aangemaakte gebruiker te verwijderen
sudo usermod -a -G GROUPNAME USERNAME Om een ​​gebruiker aan een groep toe te voegen
sudo deluser USER GROUPNAME Om een ​​gebruiker uit een groep te verwijderen
finger Toont informatie van alle ingelogde gebruikers
finger username Geeft informatie over een bepaalde gebruiker

Netwerkopdracht

commando Omschrijving
SSH username@ip-address or hostname log in op een externe Linux-machine met behulp van SSH
Ping hostname="" or ="" Voor het pingen en analyseren van netwerk- en hostverbindingen
dir Geef bestanden weer in de huidige map van een externe computer
cd "dirname" wijzig de map naar “dirname” op een externe computer
put file upload 'bestand' van lokale naar externe computer
get file Download 'bestand' van de externe naar de lokale computer
quit Uitloggen

Procesopdracht

commando Omschrijving
bg Om een ​​proces naar de achtergrond te sturen
fg Om een ​​gestopt proces op de voorgrond uit te voeren
top Details op alle actieve processen
ps Geef de status van processen die voor een gebruiker worden uitgevoerd
ps PID Geeft de status van een bepaald proces weer
pidof Geeft de proces-ID (PID) van een proces
kill PID Doodt een proces
nice Start een proces met een bepaalde prioriteit
renice Wijzigt de prioriteit van een reeds lopend proces
df Geeft vrije ruimte op de harde schijf van uw systeem
free Geeft gratis RAM op uw systeem

VI Bewerkingsopdrachten

commando Omschrijving
i Invoegen bij cursor (gaat naar invoegmodus)
a Schrijven na cursor (gaat naar invoegmodus)
A Schrijf aan het einde van de regel (gaat naar invoegmodus)
ESC Beëindig de invoegmodus
u Laatste wijziging ongedaan maken
U Maak alle wijzigingen aan de gehele regel ongedaan
o Een nieuwe regel openen (gaat naar invoegmodus)
dd Regel verwijderen
3dd Verwijder 3 regels
D Verwijder de inhoud van de regel na de cursor
C Verwijder de inhoud van een regel na de cursor en voeg nieuwe tekst in. Druk op de ESC-toets om het invoegen te beëindigen.
dw Woord verwijderen
4dw Verwijder 4 woorden
cw Verander woord
x Teken bij de cursor verwijderen
r Karakter vervangen
R Tekens vanaf de cursor overschrijven
s Vervang één teken onder de cursor en ga verder met invoegen
S Vervang de hele regel en begin met invoegen aan het begin van de regel
~ Verander het geval van individueel karakter

Ik hoop dat deze Linux-referentiegids je helpt!