Πώς να επιλέξετε την ημερομηνία από το DatePicker/Ημερολόγιο στο Selenium Πρόγραμμα οδήγησης Web

Πώς να χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium

Για την επιλογή DateTime, το HTML5 έχει ένα νέο στοιχείο ελέγχου που φαίνεται παρακάτω.

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium

Η πρόσβαση στην παραπάνω σελίδα είναι δυνατή εδώ: http://demo.guru99.com/test/

Αν δούμε το DOM του στοιχείου ελέγχου DateTime Picker, θα υπάρχει μόνο μία είσοδος box τόσο για την ημερομηνία όσο και για την ώρα.

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium


Έτσι για να χειριστούμε αυτό το είδος ελέγχου πρώτα θα συμπληρώσουμε την ημερομηνία χωρίς διαχωρισμό με οριοθέτη, δηλαδή εάν η ημερομηνία είναι 09/25/2013, τότε θα περάσουμε το 09252013 στην είσοδο box. Μόλις γίνει, θα το κάνουμε shift εστίαση από ημερομηνία σε ώρα πατώντας «καρτέλα» και χρόνος συμπλήρωσης.

Εάν πρέπει να συμπληρώσουμε τις 02:45 μ.μ. , θα δώσουμε ένα '0245 PM' στην ίδια είσοδο box.

Ο κωδικός για το datepicker μοιάζει με αυτό -

import java.util.List;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.Keys;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.WebElement;

import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

import org.testng.annotations.Test;

public class DateTimePicker {

  @Test

  public void dateTimePicker(){

    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "chromedriver.exe");

    WebDriver driver = new ChromeDriver();

    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);

    driver.get("http://demo.guru99.com/test/");

    //Find the date time picker control

    WebElement dateBox = driver.findElement(By.xpath("//form//input[@name='bdaytime']"));

    //Fill date as mm/dd/yyyy as 09/25/2013

    dateBox.sendKeys("09252013");

    //Press tab to shift focus to time field

    dateBox.sendKeys(Keys.TAB);

    //Fill time as 02:45 PM

    dateBox.sendKeys("0245PM");

  }

  }


Η έξοδος θα είναι σαν-

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα Ημερολογίου. Θα χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο ελέγχου Telerik DateTimePicker. Είναι δυνατή η πρόσβαση εδώ

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium

Εδώ, αν χρειαστεί να αλλάξουμε τον μήνα, πρέπει να κάνουμε κλικ στη μέση της κεφαλίδας του ημερολογίου.

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium

Ομοίως, αν χρειαστεί να αλλάξουμε το έτος, μπορούμε να το κάνουμε κάνοντας κλικ στον επόμενο ή προηγούμενους συνδέσμους στον επιλογέα ημερομηνίας.

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium

Και τέλος για την αλλαγή της ώρας μπορούμε να επιλέξουμε τη σωστή ώρα από το αναπτυσσόμενο μενού (Σημείωση: Εδώ η ώρα επιλέγεται σε κενό 30 λεπτών, π.χ., 12:00, 12:30 , 1:00, 1:30 κ.λπ.).

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium

Ένα πλήρες παράδειγμα μοιάζει με-

import java.util.Calendar;

import java.util.List;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.WebElement;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

import org.testng.annotations.Test;

public class DatePicker {

  @Test

  public void testDAtePicker() throws Exception{

    //DAte and Time to be set in textbox

    String dateTime ="12/07/2014 2:00 PM";

    WebDriver driver = new FirefoxDriver();

    driver.manage().window().maximize();
    
    driver.get("https://demos.telerik.com/kendo-ui/datetimepicker/index");
    
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
    
    //button to open calendar

    WebElement selectDate = driver.findElement(By.xpath("//span[@aria-controls='datetimepicker_dateview']"));
    
  selectDate.click();

  //button to move next in calendar

  WebElement nextLink = driver.findElement(By.xpath("//div[@id='datetimepicker_dateview']//div[@class='k-header']//a[contains(@class,'k-nav-next')]"));

  //button to click in center of calendar header

  WebElement midLink = driver.findElement(By.xpath("//div[@id='datetimepicker_dateview']//div[@class='k-header']//a[contains(@class,'k-nav-fast')]"));

  //button to move previous month in calendar

  WebElement previousLink = driver.findElement(By.xpath("//div[@id='datetimepicker_dateview']//div[@class='k-header']//a[contains(@class,'k-nav-prev')]")); 

    //Split the date time to get only the date part

    String date_dd_MM_yyyy[] = (dateTime.split(" ")[0]).split("/");

    //get the year difference between current year and year to set in calander

    int yearDiff = Integer.parseInt(date_dd_MM_yyyy[2])- Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR);

    midLink.click();

    if(yearDiff!=0){

      //if you have to move next year

      if(yearDiff>0){

        for(int i=0;i< yearDiff;i++){

          System.out.println("Year Diff->"+i);

          nextLink.click();

        }

      }

      //if you have to move previous year

      else if(yearDiff<0){

        for(int i=0;i< (yearDiff*(-1));i++){

          System.out.println("Year Diff->"+i);

          previousLink.click();

        }

      }

    }
    
    Thread.sleep(1000);

    //Get all months from calendar to select correct one

    List<WebElement> list_AllMonthToBook = driver.findElements(By.xpath("//div[@id='datetimepicker_dateview']//table//tbody//td[not(contains(@class,'k-other-month'))]"));
    
    list_AllMonthToBook.get(Integer.parseInt(date_dd_MM_yyyy[1])-1).click();
    
    Thread.sleep(1000);

    //get all dates from calendar to select correct one

    List<WebElement> list_AllDateToBook = driver.findElements(By.xpath("//div[@id='datetimepicker_dateview']//table//tbody//td[not(contains(@class,'k-other-month'))]"));
    
    list_AllDateToBook.get(Integer.parseInt(date_dd_MM_yyyy[0])-1).click();
    
    ///FOR TIME

    WebElement selectTime = driver.findElement(By.xpath("//span[@aria-controls='datetimepicker_timeview']"));

    //click time picker button

    selectTime.click();

    //get list of times

    List<WebElement> allTime = driver.findElements(By.xpath("//div[@data-role='popup'][contains(@style,'display: block')]//ul//li[@role='option']"));
   
    dateTime = dateTime.split(" ")[1]+" "+dateTime.split(" ")[2];

   //select correct time

    for (WebElement webElement : allTime) {

      if(webElement.getText().equalsIgnoreCase(dateTime))

      {

        webElement.click();

      }

    }

  }

}

Η έξοδος θα είναι σαν

Χειριστείτε το Ημερολόγιο Selenium