Οδηγός SAP Infoobject, Infoarea, Infoobject Catalog

Τι είναι ένα InfoObjects;

Τα Info-Objects λαμβάνουν πληροφορίες από την πηγή, στη συνέχεια προσαρμόζουν και τακτοποιούν τις πληροφορίες είτε σε τυπική είτε σε προσαρμοσμένη αναφορά. Τα Infoobjects είναι οι μικρότερες διαθέσιμες ενότητες/πεδία πληροφοριών στο BI. Χρειάζεται σε παρόχους πληροφοριών όπως InfoCubes, DSO, MultiProviders, Queries κ.λπ.… Αυτοί οι πάροχοι πληροφοριών αποτελούνται από αντικείμενα πληροφοριών.

InfoObjects

Το Info-object παρέχει όλες τις πληροφορίες για την επιχείρηση. Για παράδειγμα, η εταιρεία «XYZ» ενδιαφέρεται να μάθει πόσο από το «προϊόν x» απεστάλη την «ημερομηνία x» στο «εργοστάσιο x». Ορίζοντας το αντικείμενο πληροφοριών για συγκεκριμένη λειτουργία όπως "0MATERIAL", "0DATE" και "0LOCATION" μπορούν να ανακτηθούν όλες οι πληροφορίες.

Τα InfoObjects μπορούν να ταξινομηθούν στο ακόλουθοwing τύπους:

 • Χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, πελάτες)
 • Βασικά στοιχεία (για παράδειγμα, έσοδα)
 • Μονάδες (για παράδειγμα, νόμισμα, μονάδα ποσού)
 • Χρονικά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, οικονομικό έτος)
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, αριθμός αιτήματος)

Χαρακτηριστικά:

Τα χαρακτηριστικά είναι αντικείμενα αναφοράς επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση βασικών στοιχείων.

Παραδείγματα χαρακτηριστικών InfoObjects:

 • Κέντρο κόστους (0COSTCENTER)
 • Υλικό (0 ΥΛΙΚΟ)

Βασικά στοιχεία

Τα βασικά στοιχεία παρέχουν τις προς αξιολόγηση τιμές. Είναι αριθμητικές πληροφορίες που αναφέρονται στο ερώτημα.

Παραδείγματα βασικών σχημάτων InfoObjects:

 • Ποσότητα (0QUANTITY)
 • Ποσό (0AMOUNT)

Μονάδες

Οι μονάδες συνδυάζονται με Βασικές τιμές αριθμού . Παρέχουν εκχώρηση μονάδας μέτρησης σε μια βασική τιμή εικόνας. Για παράδειγμα 10 Kg όπου 10 είναι το KeyFigure και Kg είναι η μονάδα

Άλλα παραδείγματα χαρακτηριστικών μονάδων:

 • Νομισματική μονάδα (0 CURRENCY) (Διατηρεί τον τύπο νομίσματος της συναλλαγής π.χ. $, EUR, USD…)
 • Μονάδα τιμής (0UNIT) (ή) μονάδα μέτρησης (Κρατήστε τη μονάδα μέτρησης, π.χ. γαλόνι, ίντσα, cm, υπολογιστής)

Χρονικό Χαρακτηριστικό

Τα χρονικά χαρακτηριστικά δίνουν χρονική αναφορά στα δεδομένα.

Παραδείγματα χαρακτηριστικών χρόνου:

 • Ημερολογιακή ημέρα (0CALDAY)
 • Ημερολογιακό έτος (0CALYEAR)
 • Οικονομικό έτος (0FISCYEAR)

τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τυποποιημένα αντικείμενα SAP που έχουν τους δικούς τους διοικητικούς σκοπούς.

Παραδείγματα Τεχνικών Χαρακτηριστικών:

 • Αντικείμενο πληροφοριών 0REQUID – Κατά τη φόρτωση δεδομένων σε διάφορους στόχους δεδομένων, SAP διαθέτει μοναδικά numbers που είναι αποθηκευμένα σε αυτό το αντικείμενο Info
 • Αντικείμενο πληροφοριών 0CHNGID – Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της συγκεντρωτικής αλλαγής, εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός και αποθηκεύεται σε αυτό το αντικείμενο πληροφοριών.

Πριν από τη δημιουργία ενός αντικειμένου πληροφοριών, πρέπει να δημιουργηθεί η περιοχή πληροφοριών και ο κατάλογος αντικειμένων πληροφοριών.

Τι είναι το InfoArea;

 • Στην Αποθήκη Επιχειρήσεων, οι περιοχές πληροφοριών είναι οι κλάδοι και οι κόμβοι μιας δενδρικής δομής.
 • Χρησιμοποιείται για την οργάνωση κύβων πληροφοριών και αντικειμένων πληροφοριών.
 • Κάθε αντικείμενο πληροφοριών εκχωρείται σε μια περιοχή πληροφοριών.
 • Η περιοχή πληροφοριών μπορεί να θεωρηθεί ως ένας φάκελος που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των σχετικών αρχείων μαζί.

Τι είναι ο Κατάλογος Infoobject;

 • Κάθε αντικείμενο πληροφοριών πρέπει να δημιουργηθεί μέσα σε έναν Κατάλογο αντικειμένων πληροφοριών.
 • Βοηθά στην οργάνωση και δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες αναφοράς.
 • Παράδειγμα: Υπάρχουν τόνοι InfoObjects για SAP Financials που μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν Κατάλογο InfoObject. Αυτό διευκολύνει τη διαχείριση και τη συντήρηση.
 • Ένα Αντικείμενο πληροφοριών μπορεί να αντιστοιχιστεί σε πολλαπλούς Καταλόγους

Υπάρχουν 2 τύποι καταλόγου αντικειμένων πληροφοριών.

 1. Κατάλογος χαρακτηριστικών αντικειμένων πληροφοριών
 2. Βασικό σχήμα Πληροφορίες Κατάλογος αντικειμένων

Εδώ είναι το RoadMAP για τη δημιουργία ενός Infoobject

Κατάλογος Infoobject