VB.Net voor elke...Volgende, afsluiten, doorgaan Verklaring met voorbeelden

VB.Net voor elke lus

VB.Net For Each is een Looping-opdracht. U moet deze verklaring gebruiken als u een reeks verklaringen moet herhalen voor elk item in een verzameling. U kunt het gebruiken om alle elementen in een verzameling of array te manipuleren.

Syntaxis van VB.Net voor elke… Volgende verklaring

Het VB.NET voor elke instructie is de onderstaande syntaxis nodig:

For Each item [ As data_type ] In group 
  [ statement(s) ] 
  [ Continue For ] 
  [ statement(s) ] 
  [ Exit For ] 
  [ statement(s) ] 
Next [ item ]

Hier

 • Het item is de variabele die wordt gebruikt om alle items van de verzameling te doorlopen. Het is vereist in de voor elke instructie, maar optioneel in de volgende instructie.
 • Het data_type is de data type van het element. Dit is vereist als het artikel niet is aangegeven.
 • Het group is de verzameling waarover uitspraken moeten worden herhaald. Het is verplicht.
 • Het statement(s) is optioneel. Het geeft een of meer instructies aan die voor elk item in de groep moeten worden uitgevoerd.
 • Het Continue For draagt ​​de besturing over naar het begin van For Each-lus. Het is optioneel.
 • Het Exit For zal de besturing overbrengen van For Each-lus. Het is optioneel.
 • Het Next markeert het einde van de For Each-lus. Het is verplicht.

Hoe te gebruiken voor elke lus in VB.Net

In het vervolgwing voorbeeld laat zien hoe u For Each Loop in VB.Net kunt gebruiken

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing
Begin met het maken van een nieuwe consoletoepassing.

Stap 2) Gebruik de volgendewing code
Gebruik de volgendewing code om voor elke lus in VB.Net te leren

Module Module1
  Sub Main()
    Dim myArray() As Integer = {10, 3, 12, 23, 9}
    Dim item As Integer
    For Each item In myArray
      Console.WriteLine(item)
    Next
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Module

Stap 3) Klik op de knop Starten
Klik op de Start-knop in de bovenste balk om de code uit te voeren. Je zou het volgende moeten krijgenwing resultaat:

Voor elke lus

Hier is een screenshot van de code:

Voor elke lus

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het starten van de hoofdsubprocedure.
 3. Een array maken met de naam myArray met een set van 4 gehele getallen.
 4. Een integer-variabele met de naam item maken.
 5. Gebruik de itemvariabele om de items van de array met de naam myArray te doorlopen.
 6. Het afdrukken van de items die in de array zijn gevonden volgens de bovenstaande verklaring op de console.
 7. Einde van de For Each-lus.
 8. Het consolevenster een tijdje pauzeren, wachtend tot een gebruiker actie onderneemt om het venster te sluiten.
 9. Einde van de hoofdsubprocedure.
 10. Einde van de module.

Genest voor lussen in VB.Net

De For Each-lus kan worden genest. Dit gebeurt als we één For Each-lus in een andere For Each-lus plaatsen. Laten we dit aantonen aan de hand van een voorbeeld.

Stap 1) Maak een nieuwe consoletoepassing.

Stap 2) Gebruik de volgendewing code:

Module Module1
  Sub Main()
    Dim nums() As Integer = {12, 23, 35}
    Dim names() As String = {"Guru99", "alice", "antony"}
    For Each n As Integer In nums
      For Each st As String In names
        Console.Write(n.ToString & st & " ")
      Next
    Next
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Module

Stap 3) Klik op de Start-knop in de bovenste balk om de code uit te voeren. Je zou het volgende moeten krijgenwing output:

Genest voor lussen

Hier is een screenshot van de code:

Genest voor lussen

Toelichting code:

 1. Een module maken met de naam Module1.
 2. Het starten van de hoofdsubprocedure.
 3. Een array maken met de naam nums met een reeks gehele getallen.
 4. Een array met namen maken met een reeks namen.
 5. Een variabele n maken en deze gebruiken om de items in de array met de naam nums te doorlopen. Dit is de buitenste For Each-lus.
 6. Een variabele met de naam st maken en deze gebruiken om de items in de array met de naam namen te herhalen. Dit is de binnenste For Each-lus.
 7. Het combineren van de items uit de twee arrays. Elk item in de nums-array wordt gecombineerd met elk item in de namen-array. De ToString-functie helpt ons de getallen die uit de nums-array worden gelezen, om te zetten in tekenreeksen. De “ ” helpt ons om na elke combinatie een ruimte te creëren. De combinatie is tot stand gebracht met behulp van de & (ampersand).
 8. Einde van de binnenste For Each-lus.
 9. Einde van de buitenste For Each-lus.
 10. Pauzeer het consolevenster en wacht tot de gebruiker actie onderneemt om het te sluiten.
 11. Einde van de hoofdsubprocedure.
 12. Einde van de module.

VB.Net Afsluiten voor en doorgaan voor verklaring

Wanneer u de Exit For-instructie gebruikt, verlaat de uitvoering de For Each … Next-lus en wordt de controle overgedragen naar de instructies die na de Next-instructie komen.

Wanneer u de instructie Continue For gebruikt, wordt de controle overgedragen naar de volgende iteratie van uw lus. Laten we dit aantonen aan de hand van een voorbeeld:

Stap 1) Begin met het maken van een nieuwe consoletoepassing.

Stap 2) Gebruik de volgendewing code:

Module Module1
  Sub Main()
    Dim nums() As Integer =
  {10, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 37, 40, 48}
    For Each n As Integer In nums
      If n >= 17 And n <= 25 Then
        Continue For
      End If
      Console.Write(n.ToString & " ")
      If n = 37 Then
        Exit For
      End If
    Next
    Console.ReadKey()
  End Sub
End Module

Stap 3) Voer de code uit door op de Start-knop in de bovenste balk te klikken. Je zou het volgende moeten krijgenwing resultaat:

VB.Net Afsluiten voor en doorgaan voor verklaring

Hier is een screenshot van de code:

VB.Net Afsluiten voor en doorgaan voor verklaring

Verklaring van code:

 1. Een module maken met de naam module1.
 2. Het starten van de hoofdsubprocedure.
 3. Een array maken met de naam nums met een reeks gehele getallen.
 4. Door een variabele met de naam n te maken, gebruiken we deze om de elementen in de array nums te doorlopen.
 5. Een If…Then-voorwaarde gebruiken om de waarde van de variabele n te controleren. Als de waarde tussen 17 (inclusief 17) en 25 (inclusief 25) ligt, gaat de iteratie naar het volgende item in de array.
 6. Het overslaan van de bovenstaande waarden gebeurt hier. Dit is de instructie die nodig is voor het uitvoeren van de skip. Dit betekent dat de For Each-lus niet wordt uitgevoerd voor de overgeslagen items.
 7. Beëindig de If-voorwaarde.
 8. Afdrukken van de waarden verkregen uit de array op de console. De ToString-functie helpt ons de waarden van getallen naar tekenreeksen te converteren. De ” ” creëert wat ruimte na elke afgedrukte waarde.
 9. Het controleren van de iteratievariabele n op wanneer de waarde ervan 37 is met behulp van een If…Then-voorwaarde.
 10. De For Each-lus verlaten wanneer de bovenstaande voorwaarde waar is, dat wil zeggen de waarde van n=37. Dit betekent dat de iteratie op de array-items stopt.
 11. Einde van de bovenstaande If-voorwaarde.
 12. Einde van de For … Elke verklaring.
 13. Pauzeer het consolevenster en wacht tot de gebruiker actie onderneemt om het te sluiten.
 14. Einde van de hoofdsubprocedure.
 15. Einde van de module.

Samengevat

 • De For Each-instructie wordt gebruikt om elk item in een verzameling of array te herhalen.
 • Tijdens de ontwikkeling kunt u de instructies For Each combineren met de instructies Exit For en Continue For om te bepalen hoe de iteratie wordt uitgevoerd.