Τύποι δεδομένων SAP HANA: Αριθμητικό, Συμβολοσειρά χαρακτήρων, Δεκαδικό

Σε αυτό το σεμινάριο SAP HANA Data Types, θα μάθουμε:

1) Τύποι δεδομένων SAP HANA – Οι τύποι δεδομένων SAP HANA περιλαμβάνουν Ώρες ημερομηνίας, Αριθμητικό τύπο δεδομένων, Δυαδικό, Συμβολοσειρά χαρακτήρων, Δυαδικούς τύπους δεδομένων κ.λπ.

2) Αναγνωριστικά SAP HANA – Οριοθετημένα αναγνωριστικά και απεριόριστα αναγνωριστικά

Τύποι δεδομένων στο SAP HANA

Στη βάση δεδομένων SAP HANA, SQL Οι τύποι δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Ταξινόμηση Υποκατηγορία Τύπος δεδομένων SQL Στήλη Τύπος καταστήματος Προεπιλεγμένη μορφή
Τύποι ωρών ημερομηνίας Ημερομηνία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ CS_DAYDATE 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ'
Χρόνος TIME CS_SECONDTIME 'HH24:MI:SS'
Δεύτερο ραντεβού ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ CS_LONGDATE 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΩΩ24:ΜΙ:ΔΣ'
Χρονική σφραγίδα ΧΡΟΝΟΣΗΜΑ CS_SECONDDATE 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ ΩΩ24:ΜΙ:ΔΣ.FFn'
Αριθμητικοί τύποι Μικροσκοπικός Ακέραιος TINYINT CS_INT Ακέραιος ανυπόγραφος 8-bit, Εύρος 0 έως 255
Μικρός Ακέραιος ΜΙΚΡΟ CS_INT 16-bit υπογεγραμμένος ακέραιος αριθμός, Εύρος -32,768 έως 32,767
Ακέραιος αριθμός ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CS_INT 32-bit υπογεγραμμένος ακέραιος, Εύρος -2,147,483,648 έως 2,147,483,647
Μεγάλος Ακέραιος ΜΕΓΑΛΗ CS_FIXED(18,0) 64-bit υπογεγραμμένος ακέραιος, Εύρος -9,223,372,036,854,775,808 έως 9,223,372,036,854,775,807
Δεκαδικός ΔΕΚΑΔΙΚΑ(p,s)

p-Ακρίβεια

s- κλίμακα

CS_FIXED(ps,s) Η ακρίβεια p μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 38.

Η κλίμακα s μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως p για δεκαδικό τύπο δεδομένων SAP HANA.

Εάν δεν έχουν καθοριστεί η ακρίβεια και η κλίμακα, το ΔΕΚΑΔΙΚΟ γίνεται δεκαδικός αριθμός κινητής υποδιαστολής.

Μικρό Δεκαδικό ΜΙΚΡΟΔΕΚΑΔΙΚΟ CS_SDFLOAT Είναι δεκαδικός αριθμός κινητής υποδιαστολής. Η ακρίβεια και η κλίμακα πρέπει να είναι εντός του εύρους 1~16 για ακρίβεια και -369~368 για κλίμακα, ανάλογα με την αποθηκευμένη τιμή. Το SMALLDECIMAL υποστηρίζεται μόνο για τον πίνακα αποθήκευσης στηλών.
Πραγματικός αριθμός ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΣ CS_FLOAT Αριθμός κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας 32 bit
Double αριθμός DOUBLE CS_DOUBLE a double-Αριθμός κινητής υποδιαστολής 64-bit ακριβείας
φλοτέρ FLOAT(n) CS_DOUBLE Είναι πραγματικός αριθμός 32-bit ή 64-bit.
Όπου n καθορίζει τον αριθμό των bit και πρέπει να είναι στην περιοχή μεταξύ 1 και 53.
Boolean Boolean BOOLEAN CS_INT ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ (ΜΗΝΥΤΟ).
Συμβολοσειρά χαρακτήρων Συμβολοσειρά χαρακτήρων μεταβλητού μήκους VARCHAR (n) CS_STRING Αυτός ο τύπος δεδομένων μήκους συμβολοσειράς HANA είναι μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μεταβλητού μήκους, όπου το 'n' καθόριζε το μέγιστο μήκος σε byte και αυτός είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 5000.
Χαρακτήρας Unicode μεταβλητού μήκους NVARCHAR(n) CS_STRING Συμβολοσειρά συνόλου χαρακτήρων Unicode μεταβλητού μήκους, όπου υποδεικνύει το μέγιστο μήκος σε χαρακτήρες και είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 5000
Αλφαριθμητικός χαρακτήρας ALPHANUM(n) CS_ALPHANUM Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες μεταβλητού μήκους, όπου το n υποδηλώνει το μέγιστο μήκος και είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 127
Σύντομο κείμενο SHORTTEXT(n) CS_STRING Είναι συμβολοσειρά χαρακτήρων μεταβλητού μήκους που παρέχει δυνατότητες αναζήτησης κειμένου και αναζήτησης συμβολοσειρών. Αυτός ο τύπος δεδομένων μπορεί να οριστεί για πίνακες αποθήκευσης στηλών, αλλά όχι για πίνακες σειρών.
Δυαδικοί τύποι Δυαδικό κείμενο VARBINARY(n) CS_RAW Αποθηκεύστε δυαδικά δεδομένα ενός καθορισμένου μέγιστου μήκους σε byte, όπου το n υποδηλώνει το μέγιστο μήκος και είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 5000.
Τύποι LOB (Τύποι μεγάλων αντικειμένων) Δυαδικό LOB Blob CS_RAW Μεγάλες ποσότητες δυαδικών δεδομένων
LOB χαρακτήρα CLOB CS_STRING Δεδομένα χαρακτήρων ASCII
LOB χαρακτήρων Unicode NCLOB CS_STRING Μεγάλο αντικείμενο χαρακτήρων Unicode
ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ CS_STRING Ο τύπος δεδομένων TEXT παρέχει δυνατότητες αναζήτησης κειμένου. Αυτός ο τύπος δεδομένων μπορεί να οριστεί για πίνακες αποθήκευσης στηλών, αλλά όχι για πίνακες αποθήκευσης σειρών.
ΔΥΑΔΙΚΑ δεδομένα κειμένου BINTEXT CS_STRING Ο τύπος δεδομένων BINTEXT είναι παρόμοιος με τον τύπο δεδομένων TEXT και επομένως υποστηρίζει λειτουργίες αναζήτησης κειμένου, αλλά είναι δυνατή η εισαγωγή δυαδικών δεδομένων. Αυτός ο τύπος δεδομένων μπορεί να οριστεί για πίνακες στηλών, αλλά όχι για πίνακες σειρών.
Τύποι πολλαπλών τιμών Παράταξη ΠΙΝΑΚΑΣ Αποθηκεύει συλλογές τιμών του ίδιου τύπου δεδομένων όπου κάθε στοιχείο σχετίζεται με ακριβώς μία θέση. Οι πίνακες μπορούν να περιέχουν τιμές NULL όπως απουσία τιμής.

Αναγνωριστικά SAP HANA

Τα αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του ονόματος SQL δήλωση (π.χ. όνομα πίνακα, όνομα προβολής, όνομα στήλης, όνομα ευρετηρίου, όνομα συνώνυμου, όνομα διαδικασίας, όνομα συνάρτησης κ.λπ.)

Υπάρχουν δύο τύποι αναγνωριστικών σε SAP HANA: Οριοθετημένα αναγνωριστικά και Μη οριοθετημένα αναγνωριστικά.

  • Οριοθετημένα αναγνωριστικά – Εσωκλείεται στον οριοθέτη, Double Εισαγωγικά "". Το αναγνωριστικό μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού χαρακτήρα.
  • Απεριόριστα αναγνωριστικά – Τα απεριόριστα αναγνωριστικά (όνομα πίνακα, όνομα στήλης) πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα και δεν μπορούν να περιέχουν άλλα σύμβολα εκτός από ένα ψηφίο ή μια κάτω παύλα «_».

Υπάρχουν δύο τύποι εισαγωγικών για οριοθέτηση όπως παρακάτω-

  • Μονό εισαγωγικό (' ') – Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση της συμβολοσειράς.
  • Double Εισαγωγικά (" ")– Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση αναγνωριστικών.

Χαρακτηριστικά

  • Οι τύποι δεδομένων SAP HANA περιλαμβάνουν: Ώρες ημερομηνίας, Αριθμητικό, Δυαδικό, Συμβολοσειρά χαρακτήρων, Δυαδικό κ.λπ.
  • Αναγνωριστικά SAP HANA – Οριοθετημένα αναγνωριστικά και μη οριοθετημένα αναγνωριστικά
  • Υπάρχουν δύο τύποι Εισαγωγικό για οριοθέτηση: Ενιαίο εισαγωγικό (' ') & amp; Double Εισαγωγικά (" ")