Πρότυπο σχεδίου διαχείρισης ποιότητας & Παράδειγμα έργου

Τι είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας;

Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας είναι ένα καλά καθορισμένο σύνολο εγγράφων και πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας σε όλο το έργο ανάπτυξης λογισμικού, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό έως την ανάπτυξη λογισμικού. Ο πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας ενός Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας είναι να διασφαλιστεί ότι τα παραδοτέα του έργου είναι επαρκούς ποιότητας και κατάλληλα για το απαιτήσεις λογισμικού.

Κατεβάστε το παρακάτω Πρότυπο Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας

Σκοπός αυτού του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας

Ο πρωταρχικός στόχος του σχεδίου QM είναι να διασφαλίσει ότι τα παραδοτέα του έργου είναι επαρκούς ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό. Η διασφάλιση ποιότητας και ο ποιοτικός έλεγχος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας Έργου.

Στοιχεία Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας

Για να επιτευχθεί αυτό, η Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει το ακόλουθοwing συστατικά:

 • Διασφάλιση Ποιότητας – για τη διασφάλιση ποιοτικών διαδικασιών διαχείρισης έργων.
 • Έλεγχος ποιότητας – μέσω της ανάπτυξης ποιοτικών εκροών
 • Βελτίωση Ποιότητας – αναθεωρήστε σημεία για να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε την ποιότητα όπου είναι δυνατόν.

Ποιότητα Philoσοφία

Η ποιότητα PhiloΗ sophy περιγράφει τις γενικές προθέσεις και την προσέγγιση που πρέπει να εφαρμοστεί για τη διατήρηση της ποιότητας.

Η ποιότητα Philoσοφι για το Το έργο περιλαμβάνει:

 • Πρότυπα και μεθοδολογίες για τη διασφάλιση ποιότητας διαχείρισης έργου
 • Αποτελεσματικές διαδικασίες για την υποστήριξη ρυθμίσεων για χρηστή διακυβέρνηση και λογοδοσία.
 • Στοιχεία από άτομα με το κατάλληλο αντικείμενο ή τεχνική πείρα για τη διασφάλιση της ανάπτυξης αποτελεσμάτων που είναι κατάλληλα για το σκοπό.

Στρατηγική Ποιότητας

Η Στρατηγική Ποιότητας για την Το έργο περιλαμβάνει:

 • Ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης έργου
 • Προβλήματα ποιότητας που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη των εκροών
 • Σχετικά πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται
 • Δραστηριότητες στο σχέδιο εργασίας που πρέπει να διεξάγονται σωστά

Διασφάλιση Ποιότητας Έργου

Η διασφάλιση ποιότητας θα επιτευχθεί με τον καθορισμό των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης του έργου ποιότητας.

Μεθοδολογίες και Πρότυπα

Οι σχετικές μεθοδολογίες, κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να διατηρηθούν για το εξήςwing αντικειμένων

 • Πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα διαχείρισης κινδύνων
 • Διαχείριση αρχείων, δημοσίευση Ιστού, ασφάλεια πληροφοριών, απόρρητο κ.λπ.
 • Σχετικά πρότυπα που βασίζονται στον επιχειρηματικό τομέα

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτά τα πρότυπα πρέπει να καταγράφονται ως θέμα στο Μητρώο Θεμάτων Έργου.

Αξιολόγηση Ποιότητας

Σύμβουλοι Ποιότητας Έργων

Ο ρόλος οποιουδήποτε Συμβούλου Ποιότητας θα πρέπει να εξηγείται λεπτομερώς ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Οι Σύμβουλοι Ποιότητας Έργου συμβάλλουν επίσης στην επίσημη Αξιολόγηση Έργου παρέχοντας μια Ανασκόπηση Απόδοσης Έργου.

Αξιολόγηση και Ανασκόπηση Έργου

Σε αυτό το δείγμα Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας, πρέπει να ορίσετε:

 • Το χρονοδιάγραμμα για τις αναθεωρήσεις, οι οποίες μπορεί να διεξαχθούν στο τέλος μιας φάσης ή κάθε φάσης.
 • Θέματα κάθε κριτικής(ών)
  • Ανασκόπηση της απόδοσης του έργου και σύγκριση με τα καθορισμένα αποτελέσματα στόχου του έργου
  • Ανασκόπηση των μεθοδολογιών που απαιτούνται για την παραγωγή των αποτελεσμάτων
  • Μαθησιακά σημεία του έργου
  • Περιοχή για βελτίωση

Διαχείριση αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής του έργου

Η διαχείριση των αλλαγών στο έργο περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμός για πιθανές αλλαγές μέσω σωστής ανάλυσης κινδύνου
 • Παρακολούθηση όλων των τύπων πιθανών απρόβλεπτων ζητημάτων
 • Χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική προσέγγιση για την πραγματοποίηση αλλαγής εντός του πεδίου εφαρμογής ενός μεμονωμένου έργου
 • Αντανακλώντας τις αλλαγές του πεδίου εφαρμογής του έργου στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Έργου

Σε αυτό το παράδειγμα Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας Έργου, πρέπει να προσδιορίσετε τη διαδικασία που σας βοηθά να διαχειριστείτε τις αλλαγές στο εύρος του έργου και πώς θα αντικατοπτρίζεται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό του έργου.

Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνου αποσκοπεί στη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των επιπέδων κινδύνου. Περιλαμβάνει το επίπεδο των πόρων, το χρόνο, το κόστος, την ποιότητα και την υλοποίηση των αποτελεσμάτων από τον Ιδιοκτήτη Επιχείρησης που θα πρέπει να καταφέρει να διασφαλίσει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Εδώ, πρέπει να τεκμηριώσετε την προσέγγιση του έργου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου για να προσδιορίσετε πώς θα αντικατοπτρίζονται οι κίνδυνοι για την ποιότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διαχείριση πληροφοριών

Διαχείρηση αρχείων

Σε αυτό το παράδειγμα Σχεδίου Ποιότητας, πρέπει να εξηγήσετε ποιες διαδικασίες αναθεώρησης και αποδοχής θα ισχύουν για τη διαχείριση του επιχειρηματικού σχεδίου του έργου και άλλων βασικών εγγράφων.

Τήρηση αρχείων

Σε αυτό το παράδειγμα του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας, πρέπει να αναφέρετε τη σχετική κυβερνητική πολιτική, νομοθεσία και κανόνες που μπορούν εύκολα να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τηρούνται αρχεία για το έργο. Περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες για τυχόν πρωτόκολλα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για διαχείριση αρχείων, και τον τρόπο διαχείρισης της καταχώρισης όλων των επίσημων εγγράφων.

Έλεγχος ποιότητας εξόδου

Ποιοτικός έλεγχος για το Το έργο μπορεί εύκολα να έχει ολοκληρωθεί με τον καθορισμό των σχετικών κριτηρίων ποιότητας για τις εκροές ή ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Ο ποιοτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του Κριτήρια Ποιότητας Εκροών και πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της αποδοχής και της «καταλληλότητας για τον σκοπό» τους. Σε αυτό το πρότυπο σχεδίου ποιότητας, μπορείτε να ορίσετε ποιος ή ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στην προδιαγραφή των κριτηρίων ποιότητας εξόδου

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικές μεθοδολογίες και κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσουν. Αυτά περιλαμβάνουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα συγκεκριμένα κριτήρια. Η «καταλληλότητα για τον σκοπό» για κάθε προϊόν καθορίζεται επίσης από τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τους «κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας» διαφόρων βασικών ενδιαφερομένων, όπως:

 • Ιδιοκτήτης(-οι) επιχείρησης – Οι ιδιοκτήτες επιχείρησης πρέπει να συνεισφέρουν πόρους στο έργο κατά την ανάπτυξή τους για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα αναπτύσσονται ικανοποιητικά.
 • Συμβουλευτικές Ομάδες: παροχή συμβουλών ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με την ανάπτυξη εκροών και τη διασφάλιση ποιότητας
 • Ομάδα αναφοράς: οργανώστε ένα φόρουμ για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ ομάδων ενδιαφερομένων
 • Ομάδες εργασίας – αποτελούνται από μικρές ομάδες εργασίας ειδικών, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην παραγωγή ενός καλά καθορισμένου αποτελέσματος εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.
 • Σύμβουλοι – οι οποίοι παρέχουν συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Διαδικασίες αναθεώρησης αποτελεσμάτων

Σε αυτό το παράδειγμα του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας, πρέπει να ορίσετε πότε και πώς θα ελέγχονται και θα αναθεωρούνται τα αποτελέσματα και από ποιον.

Αυτή η ενότητα του παραδείγματος Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας Έργου περιλαμβάνει μια περιγραφή της προσέγγισης για:

 • Δοκιμή και επανεξέταση αποτελεσμάτων: Γενικά, θεωρείται ότι οι δοκιμές εφαρμόζονται μόνο σε συστήματα πληροφορικής, αλλά είναι επίσης σχετική με άλλα αποτελέσματα που ενδέχεται να απαιτούν δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις καθορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις. Είναι επίσης σημαντικό να επισημοποιηθούν οι διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών εξόδου που θα χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση αναφοράς και διόρθωσης προβλημάτων.
 • Προοδευτικοί έλεγχοι ή αξιολογήσεις που θα διεξαχθούν σε όλο το έργο. Αυτές οι αναθεωρήσεις πραγματοποιούνται σταδιακά, καθώς η ποιότητα δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο τέλος ενός έργου.

Η ενότητα θα πρέπει επίσης να καλύπτει:

 • Οι τεχνολογικές πτυχές του έργου.
 • Συμμόρφωση του έργου με εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο
 • Η συμβουλή φόρμας, κατά προτίμηση με ημερομηνίες, και σε ποιον θα παρασχεθεί αυτή η συμβουλή θα πρέπει επίσης να αναφέρεται εδώ.

Έλεγχος αλλαγής

Σε αυτό το Δείγμα Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας, αναφέρετε τη διαδικασία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αλλαγές που πρέπει να εγκριθούν. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις προδιαγραφές εξόδου πρέπει να ελέγχονται μέσω μιας διαδικασίας αλλαγής που θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Μια δομημένη διαδικασία για τη διευκόλυνση της αλλαγής στο σύστημα.
 • Πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων των προβλεπόμενων άλλαξε
 • Μια μέθοδος έγκρισης μιας αλλαγής

Διαδικασίες αποδοχής εκροών

Η αποδοχή των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την αποδοχή των σχετικών συνεχών ευθυνών και ευθυνών διαχείρισης.

Σε αυτή την ενότητα, πρέπει να ορίσετε:

 • Διαδικασίες που θα εφαρμόσουν οι Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή τελικής αναθεώρησης και αποδοχής των αποτελεσμάτων με βάση τα συμφωνημένα κριτήρια.
 • Επίσημη συμφωνία αποτυπώνεται στην κατάλληλη τεκμηρίωση, όπως το σχέδιο παράδοσης

Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν:

 • Αλλαγή αρχείου καταγραφής αιτημάτων/διόρθωσης
 • Έντυπα και πρότυπα που αναπτύχθηκαν από το Έργο για να προσφέρουν συνεπή τεκμηρίωση
 • Σχετικό operaεθνικών εγγράφων

Χαρακτηριστικά

 • Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας είναι ένα καλά καθορισμένο σύνολο εγγράφων και πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας σε όλο το έργο ανάπτυξης λογισμικού, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό έως την ανάπτυξη λογισμικού.
 • Η διασφάλιση ποιότητας και ο ποιοτικός έλεγχος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας Έργου.
 • Η ποιότητα PhiloΗ sophy περιγράφει τις γενικές προθέσεις και την προσέγγιση που πρέπει να εφαρμοστεί για τη διατήρηση της ποιότητας.
 • Η διασφάλιση ποιότητας θα επιτευχθεί με τον καθορισμό των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης του έργου ποιότητας.
 • Ο ρόλος οποιουδήποτε Συμβούλου Ποιότητας θα πρέπει να εξηγείται λεπτομερώς ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσής του.
 • Ο ποιοτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κριτηρίων ποιότητας του προϊόντος και των προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της αποδοχής και της «καταλληλότητας για τον σκοπό» τους.
 • Η αποδοχή των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την αποδοχή των σχετικών συνεχών ευθυνών και ευθυνών διαχείρισης.

Παράρτημα Α: Μητρώο Αιτήσεων/Διόρθωσης Αλλαγών

Ημερομηνία Παραγωγή Αίτημα Επίπτωση Υπεύθυνος Αξιωματικός Ημερομηνία εξουσιοδότησης Ημερομηνία ολοκλήρωσης Σχόλια

Κατεβάστε το παραπάνω Πρότυπο Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας