Αλγόριθμος ταξινόμησης εισαγωγής σε Java με Παράδειγμα προγράμματος

Τι είναι ο αλγόριθμος ταξινόμησης εισαγωγής;

Η ταξινόμηση εισαγωγής είναι ένας απλός αλγόριθμος ταξινόμησης κατάλληλος για μικρά σύνολα δεδομένων. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, ο αλγόριθμος:

 • Αφαιρεί ένα στοιχείο από έναν πίνακα.
 • Compares αυτό έναντι της μεγαλύτερης αξίας στο παράταξη.
 • Μετακινεί το στοιχείο στη σωστή του θέση.

Διαδικασία αλγορίθμου ταξινόμησης εισαγωγής

Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί γραφικά η διαδικασία αλγόριθμου ταξινόμησης Εισαγωγή:

Διαδικασία αλγορίθμου ταξινόμησης εισαγωγής
Διαδικασία αλγορίθμου ταξινόμησης εισαγωγής

Παράδειγμα προγράμματος Java για να ταξινομήσετε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ταξινόμησης εισαγωγής:

package com.guru99;
 
public class InsertionSortExample {
 
	
  public static void main(String a[])
  {  
    int[] myArray = {860,8,200,9}; 
    
    System.out.println("Before Insertion Sort"); 
    
    printArray(myArray);
      
    insertionSort(myArray);//sorting array using insertion sort  
      
    System.out.println("After Insertion Sort"); 
    
    printArray(myArray);  
  }  
 public static void insertionSort(int arr[]) 
	{ 
    int n = arr.length; 
    
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {  System.out.println("Sort Pass Number "+(i));
      int key = arr[i]; 
      int j = i-1; 
      
      while ( (j > -1) && ( arr [j] > key ) ) 
      { 
      System.out.println("Comparing "+ key + " and " + arr [j]); 
        arr [j+1] = arr [j]; 
        j--; 
      } 
      arr[j+1] = key; 
      System.out.println("Swapping Elements: New Array After Swap");
      printArray(arr);
    } 
  }
 static void printArray(int[] array){
	  
	  for(int i=0; i < array.length; i++)
		{ 
			System.out.print(array[i] + " "); 
		} 
	  System.out.println();
	  
	}
}

Έξοδος κώδικα:

Before Insertion Sort
860 8 200 9 
Sort Pass Number 1
Comparing 8 and 860
Swapping Elements: New Array After Swap
8 860 200 9 
Sort Pass Number 2
Comparing 200 and 860
Swapping Elements: New Array After Swap
8 200 860 9 
Sort Pass Number 3
Comparing 9 and 860
Comparing 9 and 200
Swapping Elements: New Array After Swap
8 9 200 860 
After Insertion Sort
8 9 200 860